nakatsu_shizuru
Name: Nakatsu Shizuru 「中津静流」
Title Series:Rewrite
Voiced by:Suzuki Keiko

Career ISML Performance

Moe Tournament Résumé

Past Notable Matches